Өнүгүү планы

   «2018-2022 - жылдардын мезгилинде Кыргыз РеспубликасынынТуруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын» негизинде Нарын облусунун       Жумгал районунун Чаек айыл аймагынын айыл өкмөтү  боюнча 2018-2022  жылдарга карата түзүлгөн

«Жол картасы»

2018-жыл

Долбоордун аталышы Жалпы нарктык баасы (сом) Каржылоо булагы Ишке ашыруу мөөнөтү Долбоордун демилгечилери жана жооптуу адамдары Эскертүү

Ички каржылоо

Сырткы каржылоо
 
1. Билим берүү тармагы
1

Т.Турсунбаева мек-теп-гимназиясы-нын  окуу бөлмө-лөрүнүн жана кире беришиндеги кең-сесинин жылуулук системасын оңдоо

2000 000    Жергиликтүү бюджет,коомчулук Мерсико уюму 2019- 2020жж. 

Айыл өкмөт, мектеп дирекциясы,

подряддык мекеме 

 
2

Кекилик уулу Жол-дошбек атындагы орто мектептин жы-луулук системасын оңдоо

1200 000 Жергиликтүү бюджет,коомчулук

Донорлор

2019-2020жж

Айыл өкмөт, мектеп дирекциясы,

подряддык мекеме

 
3

М.Алыбаев атын-дагы орто мектеп-тин чатырын ал-маштыруу

1 500 000   Донорлор 2020-2021жж.

Айыл өкмөт, мектеп дирекциясы,

подряддык мекеме

 
4 Миңбаев Эрнис атындагы бала бак-часынын терезе-лерин алмаштыруу 500 000 Жергиликтүү бюджет,коомчулук Демөөрчүлөр  2019-2020жж Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
5 Миңбаев Эрнис атындагы бала бак-часына талапка ылайык сырткы ажатканаа куруу

300 000

Жергиликтүү бюджет,коомчулук Демөөрчүлөр  2020-2021ж Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
6 Шабданбек уулу Алтынбек атын-дагы бала бак-часынын сан узе-лин капиталдык ре-монттон өткөрүү 1 500 000

Жергиликтүү бюджет,коомчулук

Демөөрчүлөр  2020-2021жж. Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
7 Шабданбек уулу Алтынбек атын-дагы бала бак-часынын терезе-лерин алмаштыруу 600 000

Жергиликтүү бюджет,коомчулук

Демөөрчүлөр

2021-2022жж Айыл өкмөт, подряддык мекеме   
8 Ак-Татыр айылына 100-орундуу бала бакча куруу 27 000 000 Жергиликтүү бюджет,коомчулук Донорлор 2021-2022жж.

Айыл өкмөт, коомчулук,  подряддык мекеме

 
9

Ак-Татыр айылын-дагы О.Ногойбаев атыындагы орто мектептеги 3-саатык бала бак-часынын имаратын оңдоо

1 180 000

Жергиликтүү бюджет,коомчулук

Инвестиция тартуу, донорлор 2018ж.

Айыл өкмөт, , Билим берүү министрлиги, коомчулук, подряддык мекеме

 
2. Саламаттыкты сактоо тармагы
10 Беш-Терек айылы-на ФАП куруу

15 000 000

Жергиликтүү бюджет, коомчулук

инвестиция тартуу, донорлор 2020-2022-жж.

Айыл өкмөт, коомчулук,   подряддык мекеме

 
11 Чаек айылындагы тиш дарылоо бөлү-мүнүн эски имара-тын капиталдык ремонтон өткөрүү 5 000 000  

Республикалык бюджет, донорлор

2018-2021-жж

Ү ДБ

 айыл өкмөтү, подряддык мекеме
 
12 Ак-Татыр айылына аптека куруу 1 500 000   демөөрчүлөр  2019-2020-жж. Айыл өкмөт, ҮДТ, подряддык мекеме   
3. Маданият жана спорт тармагы
13 Ак-Татыр айылын-дагы  балдар спорт мектебин капитал-дык ремонттон өт-көрүү 15 000 000 Жергиликтүү бюджет, коомчулук инвестиция тартуу, донорлор 2018-2020-ж Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
14 Чаек айылындагы ФОК-1 спорт комп-лексинин имара-тын куруу 10 000 000 Жергиликтүү бюджет, коомчулук инвестиция тартуу, донорлор 2019-2021 ж Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
15 Ак-Татыр айылына кичи футболдук аянтчасын куруу

2 000 000

Жергиликтүү бюджет, коомчулук Демөөрчүлөр  2019-2020жж. Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
16 Чаек айылынын Чукур аймагына балдар ойноочу аянтча куруу 300 000 Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр Демөөрчүлөр 2019-2020жж. Айыл өкмөт, подряддык мекеме  
17

Беш-Терек айылы-на  балдар ойноочу аянтча куруу

300 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчүлөр 2019-2020жж. Айыл өкмөт, айылдык Кеңеш,  подряддык мекеме  
18 Чаек айыл айма-гындагы К.Кудай-бергенова көчөсүн-дөгү паркына хок-кей ойноочу аянтча куруу  500 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчүлөр 2018ж. Айыл өкмөт, , айылдык Кеңеш,  подряддык мекеме  
19 К.Акиев атындагы драм театрынын имаратын куруу 91 000 000   Республикалык бюджет 2018-2022жж. Айыл өкмөт, маданият бөлүмү,  подряддык мекеме  
20 Ч.Дүйшеева атын-дагы музыкалык искусство мек-тебин куруу 40 000 000   Республикалык бюджет 2018-2022жж. Айыл өкмөт, маданият бөлүмү,  под-ряддык мекеме  
4.Инфраструктура
21 Чаек айыл айма-гындагы   Ак-Та-тыр  айылындагы 1 км негизги жолдун боюна карагай-лардын жаш көчөттөрүн отур-гузуу 250 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчү 2018-2019жж. Айыл  өкмөтү, Жумгал райондук токой чарбасы  
22 Чаек айыл айма-гындагы борбор-дук  3 км жолго асфальт бетон төшөө  15 000 000   Республикалык бюджет 2018-2020жж.   Айыл  өкмөтү, ДЭП-24, коомчулук, подряддык мекеме  
23 Чаек айыл айма-гына 1000 (мин) түп  бак дарак-тарды отургузуу 50 000 Жергиликтүү бюджет, коомчулук   2018-2019жж. Айыл  өкмөтү, ЖКХ бөлүмү, Жумгал токой чарбасы, коомчулук  
24 Чаек айыл айма-гындагы борбордук көчөдөгү тротуар-ларды, бардюра-ларды оңдоо жана ички  көчөлөргө кум шагыл төгүп түздөө 100 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчүлөр 2018-2022жж Айыл  өкмөтү, ЖКХ  бөлүмү,  
25 Чаек айыл айма-гындагы “Узун Бу-лак” , “Саздын ба-шы” участкаларын-дагы водозабор-лорду жана суу түтүкчөлөрүн капи-талдык ремонттон өткөрүү 71 000 000   Республикалык бюджет 2018-2022жж. Чаек  айыл  өкмөтү, Чаек-Водоканал ишканасы, подряддык мекеме  
26 Беш-Терек, Шортон  айылдарына таза суу түтүктөрүн тар-тып, элди ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу

10 000 000

Жергиликтүү бюджет Инвестиция тартуу, донорлор 2018-2022жж. Айыл  өкмөтү, Чаек-Водоканал ишканасы, подряддык мекеме  
27 Чаек айылындагы “Май Кокту” участ-касындагы таштан-ды төгүүчү жайдын айланаасын тозуу 1 800 000

Жергиликтүү бюджет

Инвестиция тартуу, донорлор 2018-2019жж. Айыл   өкмөтү, ЖКХ бөлүмү, подряддык мекеме  
28 Жашылдандыруу, көрктөндүрүү бө-лүмүнө атайын техника (казуу, түр-түү шаймандары менен)  алуу 1 500 000 Жергиликтүү бюджет Инвестиция тартуу, донорлор

2018ж

Айыл   өкмөтү, ЖКХ бѳлүмү  
29 Питомник айма-гындагы “Адыр”, “Кара суу” , “Көчкөн жар” аймактарын-дагы  15 км ички арыктарды тазалоо жана кеңейтүү 1 500 000 Жергилктүү бюджет, коомчулук Инвестиция тартуу, донорлор 2018-2019жж.

Чаек айыл  өкмөтү,  ѲКМ, миграция, соц. өнүгүү башкармалыгы

 
30 Чаек айыл айма-гындагы борбордук көчөлөрдүн боюна жасалгаланган те-мир тосмолорду орнотуу 2 500 000 Жергилктүү бюджет Инвестиция тартуу, донорлор 2018-2020жж. Айыл  өкмөтү,  ЖКХ  бөлүмү, подряддык мекеме  
31 Чаек айыл айма-гындагы көчө боюндагы эскили-ги жеткен бак-дарактарды кыйуу 20 000 Жергилктүү бюджет   2018-2019жж. Айыл  өкмөтү,  ЖКХ  бөлүмү, айлана чөйрөнү коргоо мам. агенттиги  
32 Чаек айыл айма-гындагы ичүүчү та-за суу пайдалануучуларга  суу эсептегичтерди (водомер) орнотуу

250 000

Жергиликтүү бюджет Донорлор 2018-2020жж. Айыл  өкмөтү,  Чаек-Водоканал ишканасы, подряддык мекеме  
5. Табигый кырсыктарды алдын алуу маселелери
33 Шортон айма-гындагы сазды кургатуу үчүн ачык дренаж казуу 1 000 000   КР ӨКМ 2019-2020жж. Айыл   ѳкмѳтү, ѲКМ, коомчулук  
34 Чаек айыл айма-гындагы “Шор” участоктогундагы сазды кургатуу  үчүн  ачык дренаж казуу  1 500 000   КР ѲКМ 2019-2020жж. Айыл   ѳкмѳтү, ѲКМ, коомчулук  
35 Чаек айыл айма-гындагы “Узун-Булак” участогун-дагы техногендик мүнөздөгү жер көч-кү жүрүү коркунучу бар аймакка бак-дарактарды отур-гузуу 2 000 000

 

КР ӨКМ

2018-2020жж. Айыл   ѳкмѳтү, ѲКМ, коомчулук  
6. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча сунуштар
36 Чаек айыл айма-гындагы Ак-Татыр айылына брусчат-ка, пескоблок чыга-руучу цех ачуу 1 200 000   Демөөрчү 2018ж. Айыл   ѳкмѳтү, жеке ишкер  
37 Ак-Татыр айылына авто унааларды оң-доочу, жуучу иш-кана  ачуу

500 000

  Демөөрчү 2019ж. Айыл   ѳкмѳтү, жеке ишкер  
38 Чаек айыл айма-гына АЗС куруу 20 000 000   Демөөрчү 2019-2020жж Айыл   ѳкмѳтү, жеке ишкер  
39 Мал союучу жай куруу

8 000 000

  Демөөрчү 2019-2020жж Айыл   ѳкмѳтү, жеке ишкер  
40 Кирпич чыгаруучу завод куруу 10 000 000   Демөөрчү 2019-2021жж. Айыл   ѳкмѳтү, жеке ишкер  
41 Маслозавод куруу 10 000 000   Демөөрчү 2019ж. Айыл өкмөтү, жеке ишкер  
42 Пелмень чыгаруучу чакан цех куруу  1 000 000  

Демөөрчү

2020ж. Айыл өкмөтү, жеке ишкер  
43 Консерва жана колбаса азыктарын чыгаруучу чакан цех  куруу 1 000 000   Демөөрчү 2020ж. Айыл өкмөтү, жеке ишкер  
7. Агро-өнөр жай тармагы
44 Чаек айыл айма-гына ветеринардык клиника куруу

1 800 000

Жергиликтүү бюджет Донорлор 2018ж. Айыл  өкмөтү, жайыт комитети, подряддык мекеме  
45 Чаек айыл айма-гындагы “Сейде өтөк”, “Балбай” , “Чат” аймактары-нан малчылар үчүн суу чыгаруу 1 000 000 Жергиликтүү бюджет Донорлор 2018-2019жж Айыл   өкмөтү, жайыт комитети, подряддык мекеме  
46 Чаек айыл айма-гындагы “Орто Кырчын”, “Чон Кырчын” кыштоо-лоруна баруучу жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу  500 000 Жергиликтүү бюджет Донорлор 2018-2019жж Айыл   өкмөтү, жайыт комитети  
47 Көлмө аймагында-гы “Ой кашка суу”, “Дөң кашка суу” жайлоолоруна ба-руучу жолдорду салып малчыларга шарт түзүп берүү 350 000 Жергиликтүү бюджет   2018ж. Айыл   өкмөтү, жайыт комитети  
48 Миң теке аймагын-дагы жайлоонун  жолун оңдоо 200 000 Жергиликтүү бюджет   2019ж. Айыл  өкмөтү, жайыт комитети  
49 Дыйканчылык (картошка, чеснок, пияз, сабиз жана башка жашылча-лар) Айыл эли негизинен мал чарбачылык менен алектенишип, малга тоютка керек болуучу өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Ошондуктан жалпыга керек болуучу витаминдүү жашылча жемиштерди өстүрүүнүн агро техникалык эрежелерин үйрөтүү максатында ушул багытта иштеген донорлор менен байланыш түзүү (2019-2023жж.)
8. Энергетика тармагы
50 Чаек айыл айма-гындагы   Ак-Та-тыр  айылындагы 1 км негизги жолдун боюна түнкү шам чырактарды орно-туу  1 250 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчү 2018-2019жж. Айыл  өкмөтү, айылдык Кеңеш, Жумгал РЭС  
51 Чаек айыл айма-гындагы айылда-рындагы ички кө-чөлөргө түнкү шам чырактарды орно-туу  160 000 Жергиликтүү бюджет Демөөрчү 2018-2020жж Айыл  өкмөтү, Жумгал РЭС  
52 Ак-Татыр айылын-дагы жаны конуш-ка коуюлган транс-форматорду ишке берүү 150 000 Жергиликтүү бюджет   2018ж. Айыл  өкмөтү, Жумгал РЭС  
9. Турзмди өнүктүрүү тармагы
53

Туристик фирма-ларды уюштуруу

Жумгал районуна келүүчү жолдун өтө начар абалда болгондугуна байланыштуу, туристерди тартуу биздин район үчүн өтө кыйынчылыкка турат. Ошондуктан тур фирманы уюштуру азыркы учурдун талабына пайдасыз болуп турат. 
10.Жол жана байланыш тармагы
54 Чаек айылындагы  жолдорду кеңей-тип, тосмолорду жылдыруу 100 000 Жергиликтүү бюджет   2018-2020жж. айыл өкмөтү  
55 Балдардын жолдо жүрүү коопсуздугун сактоо үчүн секир-тмек (лежачий по-лицейский)  жана жол белгилерин ор-нотуу 100 000   Донор 2018-2019жж. Айыл   өкмөтү , ЖКХ бѳлүмү  
56

Айылга банкомат ачуу

1 000 000   Республикалык бюджет 2022ж.

 Айыл   өкмөтү

 
57 Интернет байла-ныш тармагын өнүктүрүү Электрондук байланыш тармактарын кеңейтүү
11. Кошумча долбоорлор
58 Чаек айыл өкмөтү-нүн имаратынын айланасын тосуу, имаратын оңдоо , от жагуучу жайын куруу жана от казан орнотуу 3 000 000

Жергиликтүү бюджет

Инвестиция тартуу, донорлор 2019-2022жж. Айыл   өкмөтү , подряддык мекеме  
59 Чаек айыл  өкмөтү-нүн  карамагын-дагы техникалар үчүн гараж куруу 200 000

Жергиликтүү бюджет

  2018ж. Айыл  өкмөтү,  ЖКХ бѳлүмү  
60 Мүмкүнчүлүгү чек-телген жарандар үчүн айыл өкмө-түнө кирүү үчүн пандус куруу

60 000

Жергиликтүү бюджет

  2019ж.

Айыл   өкмөтү

 

 

Чаек айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2018-2022-жылдарга түзүлгөн “Жол картасы” боюнча жыйынтык көрсөтмөсү
Тармактар 2018 2019 2020 2021 2022 Жалпы саны 

Жалпы сумма

 

саны

сумма

саны

сумма

саны

сумма

саны

сумма

саны

сумма

1 Билим берүү тармагы 1 1 180 000 2 2 500 000 3 3 000 000 1 1 500 000 2 27 600 000 9 35 780 000
2 Саламаттыкты сактоо тармагы 0 0 1 5 000 000 0 0 1

1 500 000

1

15 000 000

3 21 500 000
3

Маданият жана спорт тармагы

3

106 500 000

4

52  300 000

1

300 000

0 0 0 0 8

159 100 000

4 Инфраструктура 6 20 100 000 4 73 620 000 1

250 000

1 10 000 000 0 0 12

103 970 000

5 Табигый кыр-сыктардын ал-дын алуу масе-лелери 0 0 2

2 500 000

1

2 000 000

0 0 0 0 3 4 500 000
6 Чакан жана ор-то бизнести өнүктүрүү боюн-ча сунуштар 1 1 200 000 5 48 500 000 2 2 000 000 0 0 0 0 8 51 700 000
7 Агро-өнөр жай тармагы  2

850 000

2

1 200 000

1

1 800 000

0 0 0 0 5

3 850 000

8 Энергетика тармагы 2

1 400 000

0 0 1 160 000 0 0 0 0 3 1 560 000
9 Туризмди өнүктүрүү тармагы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Жол жана бай-ланыш тармагы 1

100 000

1 100 000 0 0 0 0 1 1 000 000 3

1 200 000

11

Кошумча долбоорлор

1

200 000

1 60 000 0 0 1

3 000 000

0 0 3 3 260 000
 

Жалпы

17 131 530 000 22 185 780 000 10 9 510 000 4 16 000 000 4 43 600 000 57 386 420 000

 

Жол картасын түзгөн жумушчу топ:

Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы:                                                            Т.Чилпаков

Чыгашаалар боюнча адис:                                                                       Н.Тентиева

Инвестиция тартуу боюнча адис:                                                           Ж.Трюмова

Чаек айыл башчы:                                                                                     Э.Карыбеков

Беш-Терек айыл башчы:                                                                          Т.Исраилова