Биргелешкен аракеттер пландары

Жумгал районундагы Чаек айыл өкмөтү менен жергиликтүү жамааттардын 2021-2022-жылдарга Биргелешкен аракеттер планы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынынБиргелешкен аракеттер планы (БАП) – бул жамаат менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу ортосунда диалог куруунун аспабы жана жергиликтүү өнүгүүнү биргелешип пландоонун баштапкы аспабы. Ал көйгөйлөрдү квалификациялап, стратегиялык багытты аныктоого жол берет. БАП жергиликтүү өнүгүүнү пландоонун жалпы процессинде база да, эки ортодогу этап да болуп эсептелет. БАП эки негизги жыйынтыкка жетүүнү максат кылат: жарандардын күнүмдүк керектөөлөрүнүн бир бөлүгүн канааттандыруу жана узак мөөнөттүү стратегиялык комплекстүү жергиликтүү өнүгүү  программаларын, тематикалык (сектордук) саясатты жана башкаруу пландарын түзүү. БАП сөзсүз түрдө жергиликтүү бюджетте чагылдырылат, бирок муниципалитеттин бардык мүмкүн болгон ресурстар булактарын колдонот.

БАПты иштеп чыгуу процессин уюштурууда ЖӨБ органдары бир катар уюштуруучулук жана административдик кадамдарды жасайт. Алар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

Биргелешкен аракеттер планын иштеп чыгуу туралуу саясий чечимди кабыл алуу (демилгени фиксациялоо);
БАПты иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту (ЖТ) түзүү;
ЖТ мүчөлөрүн окутуу.

Толук маалымат: Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын биргелешкен аракеттерин пландоо / Практикалык окуу китеби / “Жарандардын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусу” окуу материалдарынын топтому. Экинчи бөлүк. / Т. Осмонкулов, Р. Суранчиева, С. Градваль, Б. Орозбаев – Б.: Өнүктүрүү саясат институту, 2015. – 72 бет.

 

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чаек айылдык аймагынын 2018-2019-ж.ж. Биргелешкен аракеттер планы

 

 

Жергиликтүү жаамат менен Чаек айыл аймагынын жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу  органдарынын 2018-2019 жылдар мезгилине
                                                               БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

1) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Чаек айыл аймагынын тургундарына бюджет боюнча маалыматтын  түшүнүктүү жана жеткиликтүү эместиги. (Жер-жерлерде маалымат такталар уюшулган эмес, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу  тарабынан жергиликтүү бюджет боюнча  коомдук угуулар ѳткѳрүлбѳйт)

Багыты: Жергиликтүү бюджетти түзүү, бекитүү жана аткаруу   (3)

Бенефициарлар: Чаек айыл аймагынын 18 жаштан жогорку жалпы 8500  адам

Максаты

Тапшырмалар/Иш-чаралар

Айылдын аталышы Мѳѳнѳ-тү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
       

ЖБ

РБ демѳѳр-чүлѳ

донор

башка булак-тар    

2018-жылда Чаек айыл ай-магынын  тургундарына  жергиликтүү бюджет боюнча түшүнүктүү маалымат жеткирүүнү уюштуруу

1-тапшырма Жергиликтүү  бюджет боюнча түшүнүктүү маалыматты даярдоо

 

 

             

1.1. тургундар кандай сапаттагы жана мазмундагы маалымат алуусун аныктоо

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

Январь Февраль 2018-ж

          АѲ  башчысы ,  ФЭБ башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү Айыл айма-гынын тур-гундарынын арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, элдин сунуш пикирлери чогултулду

1.2. изилдѳѳнүн жыйынтыгы менен тийиштүү маалыматтарды иштеп чыгуу (жарандык бюджет.)

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

Март 2018-ж

 

 

      АѲ   башчысы ,   ФЭБ башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү Сурамжылоонун жыйынтыгы ме-нен алынган пи-кир, сунуштар-дын негизинде жеткиликтүү мазмундагы жарандык бюджет түзүлдү
 

2-тапшырма Жергиликтүү бюджет боюнча түшүнүктүү маалыматты жайгаштыруу

                 
2.1. Маалымат такталарын уюштуруу

Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

март 2018-ж 20,0         АѲ  башчысы,  ФЭБ башчысы, Беш-Терек, Чаек айыл баш-чылары, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү Чаек, Беш-Терек айылдарына 2 маалымат такта орнотулду, жа-рандык бюджет плакаттарга чы-гарылып коом-дук жайларга илинди
2.2. жергиликтүү бюджет боюнча коомдук иш-ча-ралар жөнүндө массалык маа-лыматтык кара-жаттарына жай-гаштыруу Чаек айылы

Апрель 2018-ж

2,0         АѲ  башчысы ,  ФЭБ башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү

Жумгал район-дук "Демилге" газетасына, Аанын расмий веб пор-талына Чаек айыл айма-гынын 2017-жылдагы бюд-жетинин атка-рылышы жана 2018-жылга бе-китилген бюд-жет тууралуу жеткиликтүү ма-алымат жайгаш-тырылды

 

3-тапшырма Жергиликтүү бюджет боюн-ча   коомдук уг-ууларды  ѳткѳ-рүү

                 
3.1. Кулактанды-рууларды даяр-доо коомдук жерлерге жана маалымат так-таларына илүү

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары
июль 2018-ж           АѲ башчысы,  ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, де-милгелүү топтун мүчѳлѳрү, Чаек, Беш-Терек айыл башчылары Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айыл-дарында коом-дук угуу ѳткѳрүү тууралуу кулак-тандыруулар 10 күн мурун коом-дук жайларга, маалымат так-таларына илин-ди
3.2. Чаек айыл аймагынын 2017-жылы ат-карылган бюд-жети жана 2019-жылга бюдже-тинин долбоо-рун талкуулоо боюнча коомдук угууну ѳткѳрүүгѳ даярдык кѳрүү

Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

июль  2018-ж           АѲ башчысы,  ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, де-милгелүү топтун мүчѳлѳрү, Чаек, Беш-Терек айыл башчылары Бюджет боюнча коомдук  угуунун кыскача маалы-матын камтыган брошюралар, ча-кыруулар даяр-далып айыл  тургундарына таратылды, коомдук жай-ларга жайгаш-тырылды, коом-дук угуу ѳтүүчү жай тийиштүү жабдуу жана эмеректер ме-нен камсыз болду
 

3.3. Чаек айыл аймагынын 2017-жылы ат-карылган бюд-жети жана 2019-жылга бюдже-тинин долбо-орун талкуулоо боюнча коомдук угууну ѳткѳрүү

Чаек айылы август  2018-ж 1,0         АѲ   башчысы,   ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, де-милгелүү топтун мүчѳлѳрү, Чаек, Беш-Терек айыл башчылары Чаек айыл айма-гынын жалпы тургундарынын катышуусунда жергиликтүү бюджет боюнча коомдук угуу ѳткѳрүлдү. Ка-тышуучулардын саны 300 кем эмес, алардын ичинен аялдар-дын саны 50% кем эмес.
 

4-тапшырма Коомдук угу-унун жыйын-тыгы менен Чаек айыл ай-магынын 2019-жылдагы бюд-жетине ѳзгѳр-түү толукто-олорду киргизүү менен бекитүү

                 
4.1. Коомдук угу-унун  жыйынты-гы менен келип түшкѳн сунуш пикирлерди эс-ке алуу менен 2019-жылга бюджеттин долбоорун кай-ра иштеп чыгуу Чаек айылы

август

2018-ж.
          АѲ   башчысы,   ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, де-милгелүү топтун мүчѳлѳрү Коомдук угуу-нун  жыйын-тыгы менен ке-лип түшкѳн су-нуш пикирлерди эске алуу менен 2019-жылга бюджеттин долбоору кай-радан иштелип чыкты

4.2. 2019-жыл-дын бюджети-нин ѳзгѳртүлгѳн долбоорун ту-руктуу комис-сиянын отуру-мунда карап чыгуу

Чаек айылы сентябрь 2018-ж.           АѲ башчысы,   ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү Айылдык Ке-ңештин бюджет боюнча туруктуу комиссиянын отурумунда 2019-жылдын бюджетине толуктоо жана ѳзгѳртүүлѳр кир-гизилип,  айыл-дык Кеңештин сессиясынын кароосуна кору-тунду, сунуш даярдалды
4.3. 2019-жыл-дын бюджетине ѳзгѳртүү, толук-тоолорду кирги-зүү боюнча  айылдык Ке-ңештин  сессия-сын ѳткѳрүү Чаек айылы октябрь 2018-ж.           АѲ  башчысы,   ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, айыл-дык  Кеңештин депутаттары, айылдын тургундары Чаек айыл айма-гынын 2019-жылга карата бюджетин бекитүү, толук-тоо жана тактоо тууралуу  айыл-дык Кеңештин  сессиясынын токтому кабыл алынды
  4.4.Айылдык Ке-ңештин депутат-тары жана Чаек айыл өкмөтү тарабынан жер-гиликтүү тургун-дарга  жерги-ликтүү бюджет  тууралуу маа-лымат берип туруу

Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

Жыл боюу           АѲ  башчысы,  ФЭБ башчысы, АКтин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын мүчѳлѳрү, айыл-дык  Кеңештин депутаттары Чаек айыл айма-гынын тургун-дары  жерги-ликтүү  бюджет тууралуу жетки-ликтүү жана же-тиштүү маалы-мат алып турат.

 

2) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү: Чаек, Беш-Терек айылдарында таза суунун жетишсиздиги (Беш-Терек айылында таза суу системасы такыр жок, Чаек айылында таза суу системасынын түтүктѳрү эскирген жана 620 түтүн таза суу менен камсыз болгон эмес)

Багыты: Калкты ичуучу суу менен жабдуу (4)

Бенефициарлар: 9500  Чаек айыл  аймагынын жашоочулары

 

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
        ЖБ РБ Демѳѳр-чүлѳр донор Башка булактар     

2018-жылы Чаек айылын-дагы  таза суу системасынын суу түтүкчѳлѳ-рүн, суу резер-вуарын жана водозаборлорду капиталдык оң-доодон ѳткѳрүү. Беш-Терек айы-лына таза суу киргизүү

1-тапшырма

Чаек, Беш-Те-рек айылда-рын таза суу менен камсыз-доо боюнча ти-йиштүү документтерди даярдоо
                 

1.1. Чаек айы-лынын таза суу системасынын суу түтүкчѳлѳ-рүн, суу резер-вуарларын жана водозаборлорду капиталдык оң-доодон ѳткѳрүү үчүн  деффект-тик актыны түзүү

Чаек  айылы

Май 2018-ж           АѲ башчысы,  Чаек айыл баш-чысы, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү, жер адиси, Чаек во-доканал ишка-насы, райондук архитектура ж.б.. Чаек айылынын таза суу система-сын суу түтүкчѳ-лѳрүн, суу резервуарларын   жана водоза-борлорду капи-талдык оңдоо-дон ѳткѳрүү үчүн  деффекттик акт түзүлдү
1.2. Беш-Терек айылына таза суу системасын киргизүү үчүн зарыл болгон ПСДны иштеп чыгуу Беш-Терек айылы июнь  2018-ж 150,0         АѲ башчысы, ФЭБ башчысы,  Чаек айыл баш-чысы, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү, жер адиси, Чаек водоканал иш-канасы, район-дук архитек-тура ж.б.. Беш-Терек айы-лынын таза суу системасын кир-гизүү үчүн  зарыл болгон ПСД ж.б. документтер даярдалды

2-тапшырма Каржы  була-гын табуу

                 
2.1.Курулуш иш-терине зарыл болгон каражат булактарын из-дѳѳ максатында долбоорлорду жана кайрылуу-ларды даярдап тийиштүү тарап-тарга жѳнѳтүү Чаек  айылы Август 2018-ж.           АѲ башчысы, инвестиция боюнча адис,  Беш-Терек ай-ыл башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү, Чаек во-доканал иш-канасы Эл аралык уюм-дарга, жеке фонддорго, КР финансы ми-нистрлигине ку-рулуш иштерине зарыл болгон ка-ражаттарды бѳл-дүрүү тууралуу долбоордук су-нуш жолдонду 

3-тапшырма

Ичүүчү таза-сууга болгон тѳлѳмдѳрдү жакшыртуу
                 
3.1. Чаек, Ак-Татыр айылда-рынын таза суу-га болгон тѳ-лѳмдѳрүнүн чо-гулушу жана ат-карылган жу-муштары туура-луу маалымат даярдоо

Чаек , Ак-Татыр айылдары

сентябрь

2018-ж
          Чаек айыл башчысы, ФЭБ башчысы, Чаек -Водоканал иш-канасы, Ак-Татыр айылы-нын ИСКААКБ-сы Чаек, Ак-Татыр айылдарынын 2017-2018-жж. болгон тѳлѳм-дѳрүнүн чогу-лушу жана атка-рылган жумуш-тары тууралуу отчет даярдалды

3) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Чаек айыл аймагында  мектепке чейинки курактагы балдарга  билим жана тарбия алуу боюнча шарттар жетишсиз.  (Ак-Татыр, Беш-Терек, Кара-Жээк айылдарында бала бакчалардын  имараттары жок, Чаек айылындагы «Шабданбек уулу Алтынбек» атындагы 100-орундуу бала бакчада 170-бала, ал эми  «Миңбай уулу Эрнист» атындагы  50-орундуу бала бакчасында 80 бала тарбияланууда)

Багыты: Муниципалдык менчикти башкаруу (2)

Бенефициарлар: Кенже курактагы балдары бар ата энелердин саны 1200 адам

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
        ЖБ РБ демѳѳр-чүлѳр донор Башка булак-тар    
2018-2019- жж Чаек айыл айма-гында мек-тепке чейин-ки курактагы  балдарга би-лим жана тарбия алуу боюнча шарт-тарды жакшыртууну уюштуруу

1-тапшырма

Ак-Татыр, Беш -Терек, Кара-Жээк айылда-рына бала бакчалардын  жаңы имарат-тарын  куруу багытындагы иштерди  алып баруу
                 
1.1. Ак-Татыр,  Беш-Терек, Кара-Жээк айылдарына жаңы бала бакчалардын имараттарын курууга  жер тилкелерин бөлдүртүү жана мамле-кеттик акты-ларын алуу Чаек айыл аймагы Май  2018-ж 30,0         АѲ башчысы-нын орун ба-сары,  жер адиси, айыл башчылар, АКтин депутат-тары, демилге-лүү топтун мү-чѳлѳрү, Район-дук архитектура жана шаар  ку-руу башкарма-лыгы, райондук жерге жайгаш-тыруу бѳлүмү

Ак-Татыр, Беш-Терек, Кара-Жээк  айылда-рына бала бакчалар-дын  жаңы имаратта-рын  курууга жер тил-келерин  бѳлүп берүү боюнча айылдык Кеңештин токтому, тийиштүү кызмат-тардын уруксаат ка-газдары, Чаек айыл ѳкмѳтүнүн  буй-ругу даярдалды

1.2. Ак-Татыр,  Беш-Терек, Кара-Жээк  айылдарына жаңы бала бакчалардын имараттарын куруу боюнча ПСД даярдо-ого каражат табуу Чаек айыл аймагы

Август

2018-ж.
200,0     140,0   АѲ башчысы-нын орун ба-сары,  жер ади-си, ФЭБ баш-чысы,  айыл башчылар, АКтин  де-путаттары, де-милгелүү топ-тун мүчѳлѳрү, айыл тургун-дары Ак-Татыр, Беш-Терек, Кара-Жээк  айыл-дарына бала бакча-лардын жаңы има-раттарын  куруу боюнча ПСД иштеп чыгуу үчүн жерги-ликтүү бюджеттен 200,0 миң сом бѳлүндү, жергиликтүү тургундар жана демѳѳрчүлѳр тара-бынан 140,0 миң сом чогулду
 

1.3. Ак-Татыр,  Беш-Терек, Кара-Жээк  айылдарына жаны бала бакчалардын имараттарын куруу боюнча ПСД даярдоо

Чаек айыл аймагы Сентябрь 2018-ж.           АѲ башчысы-нын орун басары,   жер адиси, ФЭБ башчысы,  айыл башчы-лар, АКтин  де-путаттары, де-милгелүү топ-тун мүчѳлѳрү, ПСД даярдоо боюнча адис Ак-Татыр, Беш-Терек, Кара-Жээк айылда-рына бала бакчалар-дын  жаңы имаратта-рын  куруу боюнча ПСД даярдалды

2-тапшырма Ак-Татыр,  Беш-Терек, Кара-Жээк  айылдарына жаңы бала бакчалардын имараттарын курууга кара-жат булакта-рын издѳѳ

                 
2.1 Жаңы бала бак-чалардын  имараттарын  курууга кара-жат бѳлдүрүү максатында долбоорлорду жана кайры-лууларды даярдап ти-йиштүү тарап-тарга жѳнѳтүү Чаек айыл аймагы

декабрь  2018-ж

          АѲ башчысы, инвестиция тартуу боюнча  адис,  айыл башчылар,  АК-тин депутатта-ры, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү Эл аралык уюмдарга, жеке фонддорго, КР финансы министрли-гине курулуш иште-рине зарыл болгон каражаттарды бѳл-дүрүү тууралуу дол-боордук сунуштар  менен бирге кайры-луулар  жолдонду

2.2 О.Ногойбаев  ат. орто мек-тептин имара-тындагы 3-сааттык бала бакчасынын  имаратын оң-доо боюнча долбоорлорду сунуштарды тийиштүү та-раптарга жѳ-нѳтүү

Ак-Татыр айылы

Март 2018-ж.

180000         АѲ башчысы, ФЭБ башчысы,  долбоор жетек-чиси, демил-гелүү топтун мүчѳлѳ-рү, АК депутат-тары О.Ногойбаев орто мектептин имара-тындагы 3 сааттык бала бакчасынын имараты капиталдык оңдоодон өттү

4) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү: Чаек айыл аймагынын ички жолдорунун абалынын начардыгы. (Айыл аймактагы жалпы  ички кѳчѳлѳр тар, айыл тургундары тосмолорун  чектен чыгып тосуп алышкан. Кѳпүрѳлѳр сынган, жолдорду суу каптайт, жолдордун баардыгы тең аң, чуңкур )

Багыты: Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу (6)

Бенефициарлар: Чаек  айыл аймагынын   жашоочулары 11937 адам

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жооп-керчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
        ЖБ РБ демѳѳр-чүлѳр

донор

башка булак-тар    

2018-ж. Чаек айыл аймагынын баардык айылдарын-дагы неги-зги кѳйгѳй катары ка-ралган ички жолдордун начар аба-лын оңдоо жана бор-бордук Э. Матыев кѳ-чѳсүндѳгү адамдар жѳѳ басуучу жолун оңдоо

1-тапшырма

Чаек, Ак-Та-тыр, Беш-Те-рек, Шортон, Чукур, Кара-Жээк айылда-рынын  жол-дорун оңдоо боюнча ти-йиштүү до-кументтерди даярдоо  (де-фекттик акт, смета ж.б.)

Чаек айыл аймагы

Март

2018-ж
          АѲ башчысы, жер адис,  айыл баш-чылар, Жашылдандыруу жана көрктөн-дүрүү бөлүмү, демилгелүү топ-тун мүчѳлѳрү, АКтин тийиштүү туруктуу комис-сиясынын де-путаттары Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек, Шортон, Чукур, Кара-Жээк айылдары-нын   кѳчѳлѳрүн оңдоо  иштери боюнча дефект-тик актылары  даяр-далды

2-тапшырма

 Каржы була-гын табуу
                 
2.1. Чаек айыл аймагынын ич-ки жолдорун оңдоп- түзѳѳ иштерине жер-гиликтүү бюд-жеттен кара-жат бѳлдүрүү Чаек айыл аймагы

Март 2018-ж

          АѲ башчысы, айыл башчылар, ФЭБ баш-чысы,  айылдык Ке-ңештин депутаттары Чаек айыл аймагы-нын  ички кѳчѳлѳрү-нүн жолдорун оң-доо  иштерине жер-гиликтүү бюджеттен 90 миң сом карал-ды
3-тапшырма Курулуш жу-муштарын ат-каруу                  
3.1. Ички кѳчѳ-лѳрдү калыбы-на келтирүү үчүн элди ка-тыштыруу жа-на жүк ташуучу унаасы бар айыл тургунда-ры менен  ке-лишим түзүү. Чаек айыл аймагы май 2018-ж.           АѲ башчысы, ФЭБ башчысы, АКтин депу-таттары, демилгелүү топтун мүчѳлѳрү жа-на  айыл тургундары Көчөлөргө кум шагыл ташып төгүү үчүн 2 жүк ташуучу унаа ээлери менен келишимдер тү-зүлдү
3.2. Чаек, Ак-Татыр, Беш-Те-рек айылдары-нын  ички кѳ-чѳлѳрүнѳ кум-шагыл тѳшѳѳ,  жумуштарын аткаруу. Чаек айыл аймагы май 2018-ж. 90,0         АѲ башчысы,  айыл башчылар, ФЭБ баш-чысы,  демилгелүү топтун мүчѳлѳрү, мо-ниторинг жана баа-лоо тобунун мүчѳлѳ-рү, айыл тургундары Чаек айыл аймагы-нын 10 ички кѳчѳ-лѳрүнүн  жолдору-на  кумшагыл тѳ-шѳлдү.

3.3. Ички кѳчѳлѳр-дү таарытып,  тос-молорун чектен чыгып жолду то-суп алгандар үчүн административдик чара кѳрүү, жер адис менен бир-геликте чегин аныктап берип чекти жылдырып унаалар жана калк үчүн ѳтүүчү жол-дорду кеңейтүү

Чаек айыл аймагы Май 2018-ж           АѲ  башчысы, айыл башчы, жер адиси, комиссия-нын мүчѳлѳрү, де-милгелүү  топ

Чаек айыл айма-гындагы айылдар-дын ички жолдогу чектен чыгып жол-ду тосуп алгандар үчүн административдик чара кѳрүлдү, жер адис менен бир-геликте чегин анык-тап берип чекти жылдырып унаалар жана калк үчүн ѳтүүчү жолдор кеңейтилди

4-тапшырма атка-рлыган иштер туу-ралуу жергилик-түү тургундарга кеңири маалымат берүү                  
4.1. Аткарылган иштер тууралуу фо-то, жазуу ж.б. формадагы жетки-ликтүү маалымат даярдоо жана калкка жеткирүү Чаек айыл аймагы Июнь  2018-ж           АѲ башчысы, айыл башчылар, жер адиси, демил-гелүү топтун мү-чѳлѳрү, монито-ринг жана баалоо тобунун мүчѳлѳрү

Маалымат даяр-далып  маалымат такталарына маа-лыматтар  илинди, жергиликтүү  газе-тага 1 статья чы-гарылды, ААнын расмий веб пор-талына маалымат жайгаштырылды, элдик чогулуштар-да маалымат бе-рилди

5) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Чаек айыл аймагынын ички кѳчѳлѳрүндѳгү түнкү жарыктандыруунун жоктугу  (Айыл аймагынын борбордук кѳчѳсүнѳн башка 3 айылынын  ички кѳчѳлѳрүндѳ  түнкү чырактар жок. Учурдагы чырактар эскирип жараксыз абалга келди.)

Багыты: Жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу (7)

Бенефициарлар: Чаек  айыл аймагынын жалпы  11937  тургуну.

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (мин сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчи-лиги Күтүлгѳн жыйынтык
       

ЖБ

РБ демѳѳр-чүлѳр донор башка булак-тар    
2018-жылы Чаек айыл аймагынын 3айылынын ички  кѳчѳлѳрүнѳ  70 даана  түнкү чырактарды орнотуу

1-тапшырма

Түнкү жарык-тарды орнотуу үчүн зарыл болгон тийиш-түү документ-терди даярдоо
                 
1.1. Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айыл-дарынын ички кѳчѳлѳрүнѳ талап кылы-нуучу түнкү жарыктарды орнотуу үчүн  деффект акт түзүү

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары
Февраль  2018-ж           АѲ башчысы-нын орун ба-сары, айыл башчылары, ФЭБ башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү Жаны орнотууга жана бузулган , алмаштырууга зарыл болгон чырактардын са-ны аныкталган деффект акт тү-зүлдү

1.2. Чырактар-ды орнотуу боюнча смета даярдоо

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары
Февраль  2018-ж           АѲ башчысы-нын орун ба-сары, айыл башчылары, ФЭБ башчысы, демилгелүү топтун мүчѳ-лѳрү Чырактарды ор-нотуу жана ал-маштыруу боюн-ча смета түзүлдү

2-тапшырма

Каражат булагын табуу
                 
 

2.1. Түзүлгѳн сметанын не-гизинде чы-рактарды жа-на башка са-тып алуулар үчүн каражат бѳлүү

Чаек айыл аймагы Март 2018-ж 150,0         АѲ башчысы,  ФЭБ башчы-сы, айылдык Кеңештин де-путаты Сметанын неги-зинде тийиштүү товарларды са-тып алууга 150,0 сом бѳлүндү

3-тапшырма. Чырактарды орнотуу боюн-ча жумуштар-ды аткаруу

                 
3.1. Жергилик-түү бюджеттен бѳлүнүүчү  ка-ражаттарды пайдалануу үчүн мамле-кеттик сатып алуулардын талаптарына ылайык кон-курс ѳткѳрүү Чаек айылы Апрель 2018-ж           АѲ башчысы,  ФЭБ башчы-сы, комиссия мүчѳлѳрү Курулуш иште-рин аткаруу боюнча жеңүүчү тарап менен ке-лишим түзүлдү
3.2. Түнкү чы-рактарды ор-нотуу иштерин аткаруу

Чаек, Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары

Май 2018-ж.           АѲ башчысы, айыл башчы-лар,  ФЭБ баш-чысы, ЖКХ бѳ-лүмү, РЭС, де-милгелүү топ-тун мүчѳлѳрү 3 айылга 70 даана түнкү чырактар орнотулду

4-тапшырма.

 Түнкү чырак-тардын иштеп туруусун кѳзѳ-мѳлгѳ алуу

                 

4.1. Айыл баш-чылары тара-бынан айыл тургундарына  түнкү чырак-тарды пайда-лануу эреже-лери боюнча түшүндүрүү иштерин жүр-гүзүү

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары
Май 2018-ж.           АѲ башчысы, айыл башчы-лар,  ЖКХ бѳлүмү,  де-милгелүү топ-тун мүчѳлѳрү, мониторинг жана баалоо тобунун мүчѳ-лѳрү Айыл тургун-дарына түнкү чырактарды пайдалануу эрежелери тү-шүндүрүлдү жа-на макулда-шылды
4.2.  Түнкү чы-рактардын иш-тѳѳсүн каржы-лоо боюнча каражаттарды бѳлүү

Чаек,

Ак-Татыр, Беш-Терек айылдары
Май 2018-ж. 20,0         АѲ башчысы,  ФЭБ башчы-сы, айылдык Кеңештин де-путаты Орнотулган түн-кү чырактарды колдонуу үчүн электр энергия-сына болгон жылдык тѳлѳм-дѳргѳ 20,0 сом бѳлүндү

6) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Айыл аймагынын ички тазалыгынын абалынын начардыгы (Таштанды тѳгүүчү атайын жайлардын тегереги тосулган эмес,  кѳчѳлѳрдѳ таштандылар таштоочу урналар жетишсиз, таштандылар ирээтсиз тѳгүлүүдѳ, таштандыларды түрттүрүүгѳ, жүктѳѳгѳ айыл ѳкмѳтүндѳ атайын техника жок).

Багыты: Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгарууну уюштуруу  (11)

Бенефициарлар: Чаек айыл  аймагынын  11937 жашоочулары

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчи-лиги Күтүлгѳн жыйынтык
        ЖБ РБ демѳѳр-чүлѳр донор башка булак-тар    
2018- ж.  Чаек   айы-лындагы таш-танды тѳгүүчү жайдын теге-регин тосуу жана таштандылар-ды чыгаруу иштерин ирээтке кел-тирүү

1-тапшырма таштанды тѳ-гүүчү жайлар-дын айлана-сын тосуу  үчүн тийиштүү документтерди даярдоо

                 
1.1. Чаек айы-лындагы таш-танды тѳгүүчү  полигондун ай-ланасын тосуу боюнча смета түзүү Чаек айылы Январь 2018-ж          

АѲ башчысы, ФЭБ башчы-сы,  айыл башчылары, жер адис, де-милгелүү топтун мүчѳлѳрү

Чаек айы-лындагы таштанды тѳгүүчү по-лигондун айланасын тосуу боюн-ча смета түзүлдү
2-тапшырма каржы була-гын табуу                  

2.1. Курулуш иштери үчүн зарыл болгон каражатты бѳ-лүү

Чаек айылы Март 2018-ж

200,0

      1600,0 АѲ башчысы, ФЭБ башчы-сы,  айыл башчылары, АК депутат-тары

Чаек айы-лынын таш-танды тѳгүүчү  полигондун ай-ланасын тосуу боюнча  өздүк салым үчүн жергиликтүү бюджеттен 200,0 сом бѳлүндү

2.2.Атайын тех-ника алууга долбоор даяр-дап сунуш-тарды жолдоо, донор издѳѳ

Чаек айылы

Март 2018-ж

500,0      

1000,0

АѲ башчысы, ФЭБ башчы-сы,  инвес-тиция тартуу боюнча адис, АК депутат-тары, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү

Таштанды тѳ-гүүчү полигонду түрттүрүп, те-гиздеп туруу (рекультивация) үчүн  1 даана атайын техника эксковатор са-тып алууга дол-боор менен бир-ге  кайрылуу тийиштүү тарап-тарга жолдонду

3-тапшырма Курулуш иште-рин аткаруу

                 

3.1. Жергилик-түү бюджеттен бѳлүнүүчү ка-ражаттарды пайдалануу үчүн мамле-кеттик сатып алуулардын та-лаптарына ылайык кон-курс ѳткѳрүү

Чаек айылы

Март 2018-ж           АѲ башчысы, ФЭБ башчы-сы, комис-сиянын мү-чѳлѳрү Курулуш иште-рин аткаруу боюнча жеңүүчү тарап менен ке-лишим түзүлдү
4-тапшырма Таштандыларды ташып чыгаруу боюнча иштерин ирээтке келти-рүү                  
4.1. Таштанды-ларды чыгаруу жана атайын жайга ташып жеткирүү тар-тибин айыл тур-гундары менен талкуулоо Айыл аймагынын денгээлинде Апрель-2018 ж           АѲ башчысы, айыл башчы-лары, ЖКХ бѳлүмү,  де-милгелүү  топтун мүчѳлѳрү, АК депутаттары

Таштандыларды чогултуу жана атайын поли-гонго ташып жеткирүү боюн-ча ички тартип-тин эрежелери макулдашылып, АК сессиясы та-рабынан чечим кабыл алынды

7) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү: Спорт  менен машыгууга  шарттын жоктугу.  (Чаек  айыл аймагында  спорт менен машыгууга  атайын спорт залдар  жок, мектептерде спорт менен машыгууга зарыл болгон шаймандар жокко эсе)

Багыты: Парктардын жана спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын иштешин камсыз кылуу (10)

Бенефициарлар:  Чаек  айыл аймагынын  12 -50 жашка чейинки курактагы жалпы 2000 тургуну.

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
       

ЖБ

РБ демѳѳр-чүлѳр

донор

башка булак-тар    
2018-жылы Айыл аймак-тын жашоочулары үчүн спорт менен машы-гууга шарт-тарды түзүүнү уюштуруу

1-тапшырма  Ак-Татыр айы-лындагы бал-дар спорт мек-тебинин има-ратын  капи-талдык оң-доодон ѳткѳ-рүүгѳ зарыл болгон доку-менттерди даярдоо

                 

1.1 Ак-Татыр айылындагы балдар спорт мектебинин имаратын ка-питалдык оң-доодон ѳткѳ-рүүгѳ смета-сын  түздүрүү  жана башка кошумча чиймелерин  даярдоо

Чаек, Ак-Татыр айылдары Май 2018-ж 80,0         АѲ башчысы, ФЭБ башчысы, инвестиция тартуу боюнча адис, райондук спорт бѳлүмү, демилгелүү топтун мүчѳлѳрү, жер адиси Ак-Татыр айылын-дагы балдар спорт мектебинин имара-тын капиталдык оң-доодон ѳткѳрүүгѳ сметасы түзүлдү

2-тапшырма

Чаек айылын-дагы орто мектептерге  спорттук ин-вентарларды алууга кара-жат булак-тарын издѳѳ

Чаек айыл аймагы Август 2018-ж.           АѲ башчысы, инвестиция боюнча адис,  райондук спорт бѳлүмү, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү, ак-тивдүү жаштар Эл аралык уюмдарга, жеке демѳѳрчүлѳргѳ зарыл болгон кара-жаттарды бѳлдүрүү тууралуу долбоордук сунуш менен бирге 3 кайрылуу жолдонду жана айрым демѳѳр-чүлѳр менен жеке жолугушуулар болду

8) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Беш-Терек айылында айыл тургундарынын саламаттыгын сактоо учун атайын кызматтын жоктугу. ( Беш-Терек айылына  жакынкы фельдшердик акушердик пункт  5 км алыстыкта жайгашкан, кары-картан адамдарга барып келиши оор) 

Багыты: Муниципалдык менчикти башкаруу (2) 

Бенефициарлар: Беш-Терек  айылынын тургундары-  790 адам

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
        ЖБ РБ демѳѳрчүлѳр донор Башка булак-тар    
2018-2019жж. Беш-Терек айылынын тургундары-нын саламат-тыгын сактоо үчүн айыл ичиндеги ата-йын кызматтарды уюштуруу

1-тапшырма  Тийиштүү документтерди бүткѳрүү

                 
1.1. Беш-Терек айылына ФАП-тын имаратын курууга  жер тилкесин бөл-дүртүү Беш-Терек айылы сентябрь  2018-ж           АѲ башчысы, жер  адиси,  Беш-Терек айыл башчысы, АК депутат-тары, демил-гелүү топтун мүчѳлѳрү, Ра-йондук архи-тектура жана шаар  куруу башкармалыгы, райондук жерге жайгаштыруу бѳлүмү

Беш-Терек  айы-лына ФАПтын имаратын куруу-га жер тилкесин бѳлүп берүү бо-юнча айылдык Кеңешинин чечи-ми, тийиштүү кызматтардын уруксаат кагаз-дары, Чаек айыл ѳкмѳтүнүн  буй-ругу даярдалды

2-тапшырма каражат бу-лактарын та-буу

 

                 

2.1.ФАПтын имаратын ку-рууга каражат бѳлдүрүү мак-сатында дол-боорлорду жа-на кайрылуу-ларды даярдап тийиштүү та-раптарга жѳ-нѳтүү

Чаек айылы Август 2019-ж.            АѲ башчысы, инвестиция тартуу  адиси,  Беш-Терек айыл башчы-сы,  АК депутат-тары, демил-гелүү  топтун мүчѳлѳрү Эл аралык уюм-дарга, жеке фонддорго, КР финансы ми-нистрлигине ку-рулуш иштерине зарыл болгон каражаттарды бѳлдүрүү туу-ралуу долбоор-дук сунуш менен бирге кайрылуу жолдонду

9) Кѳйгѳйдүн аталышы жана сүрѳттѳлүшү:  Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чараларды аткарууга шарттардын жетишсиздиги.  (Чаек айыл аймагындагы түндүк тарабындагы  “Узун-Булак” коктудан келе турган жаандын селинин айылды каптоо коркунучу бар. Ак-Секи аймагын  сел каптап, үйлѳргѳ кирүү коркунучу бар, кыян-сел жүргѳн убактарда ички арыктарды калыбына келтирүүгѳ айыл ѳкмѳтүндѳ атайын техника жок)                                                                                                                                      

Багыты: Ѳзгѳчѳ кырдаалдардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга кѳмѳктѳшүү  (22)

Бенефициарлар: Чаек айыл аймагынын  жашоочулары

Максаты Тапшырмалар/Иш-чаралар Айылдын аталышы Мѳѳнѳтү Каржылоо (миң сом) Тараптардын катышуусу жана жоопкерчилиги Күтүлгѳн жыйынтык
       

ЖБ

РБ демѳѳрчүлѳр

донор

Башка булак-тар    
2018-жылы Чаек айыл ай-магын жара-тылыш кыр-сыктарынан алдын алуу боюнча жумуштарды аткаруу

1-тапшырма Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу максатында сел каптоо коркунучун ал-дыналуу үчүн тийиштүү до-кументтерди даярдоо

                 

1.1.Жаратылыш кырсыгын алдын алуу үчүн тийиш-түү тараптарга, МЧС-ке  кайрылуу жасоо

Чаек айылы

Март  2018-ж          

АѲ башчысы, айыл башчы,

Айылдык ке-ңештин депу-таттары, де-милгелүү топ

Жаратылыш кырсыгын ал-дын алуу үчүн тийиштүү та-раптарга, МЧС-ке  кайрылуу жасалды

2-тапшырма каржы булагын табуу

                 
2.1. Ѳзгѳчѳ кыр-даалдарды ал-дын алуу иш-чараларына жер-гиликтүү бюд-жеттен каражат бѳлүү Чаек айылы Март  2018-ж 25,0        

АѲ башчысы, айыл башчы, ФЭБ башчысы,  ѳзгѳчѳ кыр-даалдар боюн-ча адис, АК  де-путаттары, СПА башчысы,

Ѳзгѳчѳ кырдаал-дарды алдын алуу иш-чара-ларына жерги-ликтүү  бюджет-тен 25,0 миң сом каралды